Åpner for vindpark utenfor Utsira

03.04.2018
NVE anbefaler å åpne Utsira og feltene Sørlige Nordsjø I og II for norsk flytende havvind. - Strålende, sier NH-direktøren.
Det er i hovedsak Utsira som har dybder som gjør det velegnet for havvind, skriver NVE i sin melding om prosjektet.

- Dersom Utsira Nord blir valgt, kan det gi store ringvirkninger for regionen, sier adm.dir. i Næringsforeningen Haugalandet, Egil Severeide. Det kan gi betydelige oppdrag til leverandørindustrien, både gjennom bygging og drift av en demonstrasjonspark. Vi har hele spekteret av aktører, vi har infrastrukturen og vi har tilgengelige områder like i nærheten. Men like viktig er det eksportpotensialet som kan åpenbare seg. En norsk demopark kan gi grunnlag for uttesting av nye teknologiløsninger som kan selges til utlandet, sier NH-direktøren. Han vil fronte prosjektet i møtet som Vestlandsalliansen (næringsforeningene i aksen Bergen-Stavanger) skal ha med stortingsrepresentantene fra Rogaland og Hordaland senere i måneden.

Les om finansiering av prosjektet

Her er ordlyden i meldingen fra NVE:

Ved årsskiftet 2012/2013 utarbeidet NVE en strategisk konsekvensutredning for havvind. Vi mener det ikke har skjedd vesentlige endringer av betydning for anbefalingene som ble gitt den gang. Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs nå, anbefaler NVE utredningsområdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning.

NVE har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) å vurdere om det har skjedd vesentlige endringer som påvirker anbefalingene gitt i den strategiske konsekvensutredningen for havvind fra 2012/2013. NVE konkluderte i Havvindrapporten med at områdene Sørlige Nordsjø I eller II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen-Sørøya nord skilte seg ut med gode teknisk-økonomiske forhold og muligheter for nettilknytning innen 2025. OED ønsker en vurdering av hvilke områder som nå bør åpnes. Premisset er at det tas sikte på å åpne to områder. Oppdraget ble mottatt av NVE 22.12.2017.

NVE har nå besvart henvendelsen fra OED. NVE vurderer at kostnadene på havvind har sunket raskere enn det som ble lagt til grunn i den strategiske konsekvensutredningen. Dette endrer likevel ikke på rangeringen av områdene.

NVE har bedt om innspill fra Oljedirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet for å vurdere om det har skjedd vesentlige endringer for miljø- og arealbruksinteresser. Avinor, Forsvarsbygg, Havforskningsinstituttet, Luftfartstilsynet og Meteorologisk institutt har også fått anledning til å si sin mening. NVE mener, på bakgrunn av egne vurderinger og mottatte innspill, at de anbefalingene som ble gitt i den strategiske konsekvensutredningen i 2012/2013 fortsatt er gyldige.

Dersom det skal åpnes områder for energiproduksjon til havs anbefaler NVE at områdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II kan åpnes i først. Sørlige Nordsjø I og II konkurrerer om den samme nettkapasiteten i Norge slik at områdene vil være gjensidig utelukkende, i hvert fall på kort sikt. NVE har ikke prioritert mellom Sørlige Nordsjø I eller II, fordi eksisterende faktagrunnlag ikke gir grunn til å velge det ene foran det andre.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund