Haugesund vant Bolig- og byplanprisen

29.10.2020
Plansjef Kent Håkull (nr. 3 fra høyre) sammen med planavdelingen i Haugesund kommune, som berømmes for sitt arbeide med Flotmyr-prosjektet (Foto: Idar Høviskeland)
Juryen berømmer kommunen for bruk av innovasjon i Flotmyr-prosjektet
På Norsk Planmøte i Oslo 22. og 23. oktober ble Haugesund kommune tildelt Bolig- og byplanprisen 2020.

Bolig- og byplanprisen deles ut for å hedre fremragende arbeid innen samfunnsplanlegging og årets jury hadde fem gode kandidater til vurdering. Prosjektene illustrerer godt de ulike problemstillingene samfunnsplanleggere møter. Mange av prosjektene legger til rette for utvikling av nye by- og boligområder og tar for seg viktige tema som transformasjon, bærekraftig ressursbruk, gode boliger og gode boområder.

I juryens begrunnelse heter det bl.a. at "blant mange gode kandidater er det allikevel et prosjekt som spesielt utmerker seg. I dette prosjektet, som er en områderegulering, har kommunen jobbet strategisk godt fra innledende arbeider og åpen konkurranse om utvikling av området i 2011 via medvirkning og utredninger til en ferdig vedtatt områdeplan i 2019."

-Vi vil spesielt berømme kommunen for å bruke den innovasjonen som en arkitektkonkurranse for unge arkitekter medfører og la den være sentral i utviklingen av planen. På den måten har det blitt en plan som ikke bare lager en ramme for den videre utviklingen men en helhetlig visjon for fremtidig utvikling.

Spesielt designhåndboken peker på viktige problemstillinger som prosjektet berører. Den viser hvordan overordnede målsettinger om bokvalitet, mobilitet, bærekraft, folkehelse og byutvikling kan løses i praksis.

Plangrepet viser et godt eksempel på hvordan man kan skape en bymessig opplevelse i møtet mellom småbyen og det omkringliggende eneboligområde og den nye bebyggelsen er overbevisende løst, ikke bare som typologi men med løsninger for lokalt økosystem og klima og en strategi for ulike boformer. De planlagte byrommene har store kvaliteter som vi håper kan gjennomføres.

Plandokumentene er meget godt presenterte, helhetlige og forståelige. De underbygger vår lesning av planen som et sjeldent helhetlig og gjennomarbeidet forslag til stedsutvikling. Prosjektet viser med all tydelighet at kommunale etater med de rette ressursene, i samarbeid med private arkitekter og planleggere kan lage gode visjoner for den fremtidige byen og dens boligområder.

Bolig- og byplanprisen for 2020 tildeles Haugesund Kommunen for områdeplanen Flotmyr, avslutter juryen.

Her er kriteriene for prisen:

"Bolig- og byplanprisen deles ut for å hedre fremragende arbeid innen samfunnsplanlegging. Formålet med prisen er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging, og å styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planprodukter og utbyggingsprosjekter, samt å styrke kjennskapen til Norsk Bolig- og Byplanforening og dens aktiviteter. Prisen kan gis til et bestemt planarbeid eller prosjekt som utmerker seg på minst ett av følgende områder: overordnet strategisk plan, kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling, estetikk og respekt for stedskvalitet, originalitet og innovasjon, konfliktløsning og gjennomføringsevne, metode og planprosess. Kandidater til prisen kan være både offentlige, private eller samarbeidende aktører."

Prosjektnavn: Områderegulering for Flotmyr
Sted: Haugesund kommune
Ferdigstillelse: 2019
Byggherre/prosjekteier/oppdragsgiver: Haugesund kommune
Prosjektansvarlig: Enhet for byutvikling, Planavdelingen
Ansvarlig planlegger/ arkitekt/ landskapsarkitekt: Ragnhild Bakkevig m.fl.
Forslagsstiller: Haugesund kommune
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund