Positive ringvirkninger for Haugalandet

15.11.2023
Bernt Jæger, administreredende direktør i Næringsforeningen Haugalandet åpnet frokostmøtet
Rogfast vil føre til flere arbeidsplasser på Haugalandet ifølge en fersk analyse.
Prognosesenteret har på oppdrag fra Næringsforeningen og Haugaland Vekst i samarbeid med Rambøll utredet konsekvenser og muligheter Rogfast har for hele Haugalandet. Godt over 200 personer var til stede tirsdag denne uken da Næringsforeningen og Haugaland Vekst inviterte til frokostmøte på Høgskulen på Vestlandet om mulige konsekvenser dette viktige prosjektet har for regionen.

Funn fra både husholdningsundersøkelsen, bedriftsundersøkelsen og intervjuer med bedriftene viser at det er stor optimisme på Haugalandet knyttet til næringslivets videre vekst og utvikling, og at det er en forventing til at Rogfast vil være en vesentlig bidragsyter til den positive utviklingen.

Etter all sannsynlighet vil Rogfast-forbindelsen føre til vekst i antall arbeidsplasser og arbeidstakere på Haugalandet. Det ventes heller ikke store endringer i valg av Haugesund Lufthavn som den foretrukne flyplassen for haugalendingene.
 

-Det er gledelig at konsekvensanalysen synliggjør alle mulighetene som ligger i Rogfast for hele regionen, både med tanke på næringsutvikling  og bosetting. Samtidig peker analysen også på utfordringer vi må være oppmerksomme på, og det er viktig at både kommuner og næringsliv legger inn nødvendige investeringer og tiltak fremover. Vi skal være klare når sambandet endelig åpner i 2033, og med et fremtidig Hordfast er vi godt posisjonert som et knutepunkt på Vestlandet, sier Bernt Jæger, Adm.dir Næringsforeningen Haugalandet.

 

For å imøtekomme befolkningsveksten på Haugalandet vil det være avgjørende å bygge mer differensiert med tanke på boligtyper og til ulike priser. Haugalandet vil kunne få en økt vekst av barnefamilier fra og med 2035 noe som taler for et behov etter eneboliger. Det er en stor andel eneboliger i boligmassen i dag, og for å tilgjengeliggjøre denne til en ny generasjon må det samtidig bygges en større andel leiligheter.

Ifølge rapporten vil Rogfast styrke satsningen på «nye» nasjonale næringer med allerede etablerte sterke fagmiljøer og næringsklynger knyttet til havvind, maritim industri, karbonfangst og batteriproduksjon. En videreutvikling av samarbeidet mellom næringslivet, utdanningsinstitusjoner og fagmiljøer i området vil være viktig for å sikre næringslivet god tilgang på korrekt arbeidskraft. Videre har Haugalandet flere komparative fortrinn i forbindelse med bedriftsetablering, bl.a. grunnet stor tilgang på ledig næringsareal, energi, og relativt lave leiekostnader, kombinert med mangel på regulert næringsareal i sørfylket. Rogfast vil nok ikke medføre strukturelle endringer i næringslivet på Nord-Jæren og på Haugalandet, men heller medføre økt konsolidering og spesialisering i de ulike regionene.

 

Det er bedriftsetableringer og vekst i antall arbeidsplasser som vil drive befolkningsveksten på Haugalandet. Rogfast bidrar med å styrke satsingen på «nye» nasjonale næringer, hvor maritim industri allerede er et eksisterende satsingsområde med sterkt fagmiljø og næringsklynge på Haugalandet, samt fremtidige næringer som havvind, karbonfangst og batteriproduksjon. Tilgang på ledig regulerte næringsareal og lavere gjennomsnittlige leiepriser enn i Stavangerregionen gjør at Haugalandet har komparativt fortrinn innen areal- og transportintensive næringer. Forventet bompengepriser vil ikke gi avgjørende barriere for virksomhetsetableringene.

Det er ifølge rapporten svært viktig at en forbedrer kvaliteten på veistrekninger tilknyttet E39 Rogfast, og dette bør gjøres før prosjektet er fredig. En bør også tilrettelegge for parkeringsarealer nær knutepunkter, samt utbedre kollektivsambandet. Tilgjengeliggjøring av nye næringsarealer med tilhørende infrastruktur og ikke minst sikre kompetansetilbudet til fremvoksende næringer gjennom godt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner blir også fremhevet i rapporten.
 

-Rogfast gir store muligheter for Haugalandet, men også for hele Vestlandet. Antall arbeidsplasser ved industri- og bedriftsetableringer vil øke, noe som på sikt vil bidra til økt boligbygging.

Rapporten viser at vi rigger veisystemet vårt inn mot E39 og Rogfast. Rogfast vil føre til vekst på begge sider av fjorden og rapporten viser tydelig at trafikken vil gå begge veier, sier Sigmund Lier, Adm.dir i Haugaland Vekst.


De viktigste konklusjonene fra rapporten:
  • Boligpriser billigere en Stavangerregionen og et mer variert boligtilbud er viktig for rekruttering til Haugalandet
  • Haugesund lufthavn Karmøy vil fortsatt være den foretrukne flyplassen for folk i regionen, og dermed bestå
  • Det forventes at Rogfast vil legge til rette for positiv vekst for Haugalandet, nærings- og arbeidsplassutvikling er avgjørende for befolkningsvekst på Haugalandet
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund