Tviler på effekten av fire felt

29.10.2019
Merkostnadene blir uforholdsmessig store, mener vegvesenet om firefelts-vei.
Statens vegvesen sender på høring to utredninger – som kan få stor betydning for norsk veibygging. Den ene handler om konsekvensene av å heve fartsgrensen til 120 km/t på motorveier. Den andre utredningen viser fordeler og ulemper ved å gå opp en størrelse, fra to/trefelts veier med 90 km/t versus firefelts veier med 110 km/t i timen. Dette er veistrekninger med middels trafikk. Det er Vegvesenets eget nettsted vegnett.no som melder om dette.

Utredningen vurderer også smalere firefeltsveier mot den standardiserte firefeltsveien– begge med 110 km/t som fartsgrense.

Vegvesenets normaler tilsier i dag at to-felts veier med forbikjøringsfelt og midtdeler bygges i områder hvor trafikken 20 år fram i tid ventes å ligge mellom 6000 – 12.000 ÅDT.

Spørsmålet er hva vi oppnår ved like gjerne å bygge firefelts vei i stedet for to/trefelts?

Vurderingene er gjort i form av samfunnsøkonomiske analyser. Det er beregnet at firefeltsvei i stedet for to/trefeltsvei kan gjelde ca. 1 000 km av veinettet.

Noen av utredningens konklusjoner:

  • Utbygging av 1000 km med 2/3 felts vei koster samlet mellom 125 og 200 milliarder kr.

  • De samme strekningene med firefelts standard vil koste mellom 200 – 500 milliarder kr.

  • Den økte kostnaden i rene kroner vil dermed ligge i intervallet 75 til 300 mrd.kr.


Å bygge en to/trefelts vei som skiltes med 100 km/t framfor 90 km/t krever en rettere linjeføring og doble tunnelløp. Merkostnadene blir uforholdsmessig store, ifølge utredningen.

En casestudie i et reelt prosjekt viser at det er samfunnsmessig ulønnsomt å bygge vei som tåler 100 km/t framfor 90 km/t. Tidsgevinsten oppveier ikke økte investeringskostnader og økt ulykkesrisiko.

En studie av nytte/kostnad av to/trefelts vei og firefelts vei i fire konkrete prosjekt, viser at forskjellen i netto/nytte varierer. Men ikke i noen av utregningene blir firefeltsveien mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn to/trefelts veien. (Beregninger er gjort med ÅDT 6 000, 9 000 og 12 000).

I tillegg øker arealbeslaget med bredere vei, uten at arealtapet er prissatt i disse beregningene.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund